Adatkezelő:
Név: Dialóg Közhasznú Egyesület
Székhely: 3524 Miskolc, Jósika Miklós u. 12. I/1.
Adószám: 18440779-1-05

Nyilvántartási szám: 05-02-0003325
E-mail: info@dialogegyesulet.hu
Telefon: +36/70-336-7711
Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2019. március hó 1. napjától visszavonásig tart
Mint a www.miskolciotletmaraton.hu (továbbiakban: honlap) üzemeltetője, Dialóg Egyesület tájékoztatja
látogatóit, hogy jelen honlappal kapcsolatosan csak a jelen adatvédelmi tájékoztatóba foglaltak
alapján kezel személyes adatokat.
E tájékoztató Dialóg Egyesület Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata alapján készült,
tárgyi hatálya kiterjed Dialóg Egyesület által a honlap üzemeltetése során megvalósított
minden olyan folyamatra, amely során az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 2. pontjában
meghatározott személyes adat kezelése megvalósul.
A jelen tájékoztató fogalmai megegyeznek az Infotv. 3. §-ában meghatározott értelmező̋
fogalommagyarázatokkal.
Dialóg Egyesület kijelenti, hogy személyes adatot csak jog gyakorlása vagy kötelezettség
teljesítése érdekében kezel. A kezelt személyes adatokat magáncélra nem használja fel, az
adatkezelés mindenkor megfelel a célhoz kötöttség alapelvének –amennyiben az adatkezelés célja
megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.
Dialóg Egyesület személyes adatot csak az érintett előzetes hozzájárulása vagy törvényi
előírás alapján kezel.
Jelen tájékoztató célja, hogy  Dialóg Egysület az adat felvétele előtt minden esetben közölje
az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját és az adatkezelésre vonatkozó
minden fontos információt.
A Dialóg Egyület szervezeti egységeinél adatkezelést végzők kötelesek a megismert
személyes adatokat üzleti titokként megőrizni.
Dialóg Egyület mindenkori törvényes képviselője Dialóg Egyület sajátosságainak
figyelembe vételével határozza meg az adatvédelem szervezetét, az adatvédelemre valamint az azzal
összefüggő tevékenységre vonatkozó feladat- és hatásköröket, és Dialóg Egyület jelöli ki az
adatkezelés felügyeletét ellátó személyt.

Dialóg Egyület munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan
személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba. A személyes adatok tárolása, elhelyezése úgy
került kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére nem hozzáférhető, megismerhető
megváltoztatható, megsemmisíthető.
Az a természetes személy, aki a személyes adat alapján közvetlenül vagy közvetve azonosítható,
tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak
helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy az adatok
harmadik fél részére történő továbbítását a  feltüntetett
elérhetőségein.
Dialóg Egyület a beérkezett, az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő
kérelmére az érkezésétől számított legkésőbb 30 – tiltakozási jog gyakorlása esetén 5 – napon belül
írásban, közérthető formában választ ad.
A tájékoztatás kiterjed az Infotv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott információkra, amennyiben
az érintett tájékoztatása törvény alapján nem tagadható meg.
A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést Dialóg Egyület csak az Infotv. 15.
§ (5) bekezdésében meghatározott esetben számít fel.
Dialóg Egyület kérelmet csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében vagy a 19. §-ában
meghatározott okokból utasít el, erre csak indoklással, az Infotv. 16. § (2) bekezdésében
meghatározott tájékoztatással, írásban kerül sor.
A valóságnak nem megfelelő adatot az adatot kezelő szervezeti egység vezetője – amennyiben a
szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, az Infotv. 17. §
(2) bekezdésében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törlése
iránt.
Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb
5 napra – az adatkezelést az adatkezelést végző szervezeti egység vezetője felfüggeszti, a tiltakozás
megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt az Infotv. 21. § (2)
bekezdésében foglaltak szerint tájékoztatja.
Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot kezelő szervezeti egység vezetője az Infotv. 21. § (3)
bekezdésében meghatározottak szerint jár el. Dialóg Egyület az érintett adatainak
jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt,
illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén
járó sérelemdíjat is megtéríti. Dialóg Egyület mentesül azonban az okozott kárért való
felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az
érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan
magatartásából származott.
Az érintettDialóg Egyület adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz
fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

www.naih.hu

A honlap adatkezelése
Dialóg Egyület honlapjához bárki kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül
hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet
információkat. Nem személyhez kötött információkat azonban korlátlanul és automatikusan gyűjt a
weblap a látogatókról. Ezekből az adatokból személyes adat azonban nem nyerhető, így az Infotv.
hatálya alá tartozó adatkezelést nem valósul meg.
Dialóg Egyület a honlapon a Google Analytics webanalitikai szolgáltatást használja. A
Google Analytics „sütiket” (cookies), a honlaplátogató számítógépén elhelyezett szövegfájlokat
használ, amelyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A sütik által generált, a
honlap használatára vonatkozó információkat (a honlaplátogató IP-címét) a Google amerikai egyesült
államokbeli szervereire továbbítja, és ott tárolja.
A Google nem kapcsolja össze a sütik által generált információkat más adatokkal – éppen ezért a
hatályos adatvédelmi szabályozás alapján nem valósítja meg személyes adatok kezelését. A
honlaplátogató böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával visszautasíthatja a sütik
használatát.
A jelen weboldal használatával a honlaplátogató hozzájárul adatainak feldolgozásához a fentiekben
meghatározott módon és célokra.
A Google a fenti információkat a honlap az Ön által történő használatának értékelésére, elemzésére,
a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportok összeállítására, valamint a honlapon
végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására
használja.
Kapcsolatfelvétel
Dialóg Egyület honlapján lehetősége van a látogatónak Dialóg Együlettel
történő kapcsolatfelvételre: egy űrlap kitöltésével megadhatóak a kapcsolatfelvételhez szükséges
releváns adatok. Az adatok elküldésére azonban csak akkor van lehetősége az érintettnek, ha
elfogadja Dialóg Egyület adatkezelési szabályait, ezt egy jelölőnégyzet bejelölésével teheti
meg, máskülönben nem tudja megküldeni az üzenetét.

Jelen adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja és 6. § (6)
bekezdése], miszerint „az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok
tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell”.
Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, tárgy, üzenet szövege
Adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulása,
adattárolás határideje: a kapcsolatfelvételi ügy elintézéséig (a cél megvalósulásáig),
Adattárolás módja: elektronikus